Voorwaarden

 Per boeking / arangement maakt Madventure een opdracht bevestiging.

Door ondertekening van de opdrachtbevestiging of een accoord per email. verklaart  men   akkoord te gaan met de boekings- en onderstaande algemene voorwaarden.

Voor Doe-feesten geldt een speciale betalings- en annuleringsregeling.Doe-feesten dienen ter plekke betaald te worden (contant of met PIN) vóór aanvang op de dag van het Doe-feest.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw

Verzekering

In de activiteitenprijs is geen verzekering opgenomen.

Annulering

Bij annulering tot 30 dagen voorafgaande aan de vertrekdatum, is 30% van het factuurbedrag verschuldigd.

Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voorafgaande aan de vertrekdatum, is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

Bij annulering minder dan 14 dagen voorafgaande aan de vertrekdatum, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Annulering dient schriftelijk, per fax of post, te gebeuren (hierbij geldt de datum van ontvangst als annuleringsdatum).

Aansprakelijkheid

Madventure is niet aansprakelijk voor eventuele schade door verlies, diefstal en/of lichamelijk letsel, die deelnemers direct of indirect ondervinden als gevolg van de activiteiten en/of het gebruik van de materialen, tenzij deze schade rechtstreeks te wijten is aan een grove nalatigheid of verwijtbare misslag van Madventure.

Schade aan de gebruikte materialen van Madventure, anders dan normale slijtage als gevolg van gebruik, is voor volledige rekening van de gebruiker en dient direct te worden vergoed.

Sportactiviteiten brengen een zeker risico met zich mee. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de klant dat alle door hem/haar aangemelde personen zichzelf fysiek en mentaal in staat achten op verantwoorde wijze aan de activiteit(en) deel te nemen.

Door overmacht, zoals bepaalde weersomstandigheden, kan het voor een goed en veilig verloop van de activiteiten nodig zijn wijzigingen in planning en activiteiten aan te brengen. Madventure zal in dat geval een passend alternatief bieden en de deelnemers hier zo snel mogelijk over inlichten.

Madventure behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname, waar Madventure dit nodig acht met het oog op veiligheid en het voorkomen van schade.

Foto materiaal

Tijdens activiteiten bij Madventure kunnen foto’s worden gemaakt.

Deze foto’s kunnen ook worden gebruikt voor de Madventure website of ander Madventure promotiemateriaal. Door ondertekening gaat u ermee akkoord dat deze foto’s zonder tegenbericht mogen worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.